REKLAMA

Zamówienia w projektach POPC w zgodzie z zasadami konkurencyjności

Operatorzy telekomunikacyjni korzystający z dofinansowania POPC, zobowiązani są w trakcie realizacji projektu do stosowania zasady konkurencyjności przy każdym zamówieniu, którego wartość przekracza kwotę 50 tys zł. netto. Tryb przewidziany w Wytycznych[1] dotyczy podmiotów co do zasady niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp)[2], którym często trudno odnaleźć się w sformalizowanej procedurze zakupowej. Właściwe przeprowadzenie postępowania jest bardzo ważnym (jeśli nie najważniejszym) punktem w toku realizacji projektu. Każde działanie niezgodne z Wytycznymi skutkować może stwierdzeniem niekwalifikowalności wydatków, co niejednokrotnie stawia pod znakiem zapytania dalsze losy projektu.

Zasada konkurencyjności jest procedurą podobną do przetargu nieograniczonego, jednak mniej restrykcyjną i, przede wszystkim, trwającą krócej niż postępowanie w pzp. Choć mogłoby się wydawać, że przeprowadzenie postępowania na podstawie zasady konkurencyjności jest łatwiejsze niż stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych, to w praktyce beneficjenci i w tym przypadku często popełniają błędy, które skutkują nakładaniem korekt finansowych przez instytucję pośredniczącą w finansowaniu projektów. Taki stan rzeczy spowodowany jest dość wysokim poziomem ogólności Wytycznych i wynikającą stąd możliwością różnych interpretacji. Dodatkowo, rozporządzenie w sprawie nakładania korekt finansowych[3] przewiduje obowiązek obcięcia wydatków kwalifikowalnych nawet w przypadku nieprawidłowości, dla której w taryfikatorze[4] nie określono stawki procentowej korekty. W takim wypadku stosuje się stawkę najbardziej zbliżoną rodzajowo wprost wskazanej w taryfikatorze.

To wszystko powoduje niepewność co do sposobu prowadzenia postępowania i dalej – co do wyników jego kontroli. Poniżej przedstawionych zostało kilka szczególnie ważnych aspektów, na które na pewno warto zwrócić uwagę przed ogłoszeniem przez beneficjenta postępowania i w trakcie jego przeprowadzania.

---------------------------------------

PRZYPISY

[1] Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

[3]Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 971)

[4] Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 971) „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych”