Nowelizacja megaustawy: nowe zasady dostępu do budynków

Bez konieczności wykazywania przesłanki dostępności bądź możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury przedsiębiorca telekomunikacyjny doprowadzi do nieruchomości przyłącze, uzyska dostęp do punktu styku oraz odtworzy zniszczoną instalację.

Dostęp do budynków w stanie deweloperskim

Nowela przewiduje obowiązek udostępnienia budynków jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na ich użytkowanie, tj. w praktyce na etapie, gdy wyłącznym właścicielem budynku jest deweloper. Zmiana w tym zakresie jest wynikiem stanowiska Prezesa UKE, który przyjmował, iż dotychczasowe brzmienie przepisów pozwalało domagać się udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci jedynie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku. W praktyce, takie stanowisko regulatora uniemożliwiało wszczynanie postępowań i uzyskania decyzji dostępowych na etapie prac wykończeniowych budynku, co wydawałoby się – pomijając względy ekonomiczne – jest najbardziej zdroworozsądkowym rozwiązaniem. Co istotne, nowy przepis powinien wspomóc realizację dostępu choćby w budynku istniała lub była wykonywana inna instalacja telekomunikacyjna.

Nowe obowiązki informacyjne właścicieli i zarządców nieruchomości

Nowelizacja zwiększa zakres obowiązków właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. Dysponenci nieruchomości będą mieli obowiązek udzielania ISP dwojakiego rodzaju informacji. Pierwszy rodzaj, to informacje o działających w budynkach przedsiębiorcach telekomunikacyjnych i sieciach, w jakie wyposażony jest budynek. Drugi rodzaj, to informacje o danych nieruchomości i podmiotach uprawnionych do reprezentacji np. wspólnoty mieszkaniowej. Zmiana ma zmusić dysponentów nieruchomości do prowadzenia rzetelnych negocjacji w sprawie dostępu, co bowiem wielokrotnie udzielali niepełnych i nieprawdziwych informacji lub nie udzielali ich w ogóle. Naruszenie tych zobowiązań obwarowane zostało karą pieniężną, nakładaną w przez Prezesa UKE.

Partnerem działów "Regulacje" i "Prawo" jest kancelaria:

Obowiązek przygotowania i przedstawienia ramowych warunków dostępu do nieruchomości

Kolejnym istotnym novum jest nałożenie na właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców co najmniej 10 budynków wielorodzinnych obowiązku przygotowania ramowych warunków dostępu, na podstawie których udostępniane będą nieruchomości i budynki na cele związane z zapewnieniem telekomunikacji. Takie warunki zarządca będzie zobowiązany przedstawić Prezesowi UKE w ciągu 30 dni od otrzymania takiego wezwania. Co ważne, gdy Prezes UKE stwierdzi, że dysponent warunków takich nie przygotował lub nie zostaną one przez organ zaakceptowane, to wówczas – kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej konkurencji – będzie uprawniony do określenia ramowych warunków dostępu do nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. Warunki te dysponent będzie musiał oferować wszystkim wnioskującym o dostęp operatorom.

Naszym zdaniem, omawiane zobowiązanie w wielu przypadkach przełoży się na konieczność opracowania i przedstawiania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym jednolitych warunków udostępniania nieruchomości, a także równego traktowania podmiotów wnioskujących o zawarcie umowy.