REKLAMA

Polska światłowodami płynąca

Rząd RP w programie Polski Ład zapowiedział, że ze środków Funduszu Szerokopasmowego każde gospodarstwo domowe, urząd, czy szkoła uzyska dostęp do łącza światłowodowego. Do 2024 r., jak zapowiedzieli Premier RP, a zarazem Minister Cyfryzacji, każde gospodarstwo domowe w Polsce uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do przepływności dostępnej w gigabitach na sekundę.

Magdalena Gaj
(źr. UKE)

Zadanie to wydaje się niezwykle ambitne, wymaga szerokiej i pilnej analizy oraz dyskusji pod kątem:

  • jak zapewnić płynne i szybkie finansowanie nowych inwestycji światłowodowych z tak określonym horyzontem czasowym skoro publiczne środki nie pokryją istniejącej od lat luki finansowej,
  • jakie powinno być podejście rządu i regulatora – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – do mariaży telekomunikacyjno-finansowych mających na celu dokapitalizowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
Małgorzata Olszewska
(źr.MC)
  • jak uprościć i odbiurokratyzować obowiązki administracyjne tych z przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie świadczenia dostępu hurtowego we współpracy międzyoperatorskiej z korzyścią dla ich partnerów.
Rząd i Komisja wyznaczyły cele

Wskazać należy, że od prawie dziesięciu lat w Polsce realizowana jest, z lepszym lub gorszym efektem, strategia Narodowy Plan Szerokopasmowy [NPS], której nadrzędnymi celami są: rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz pobudzenie popytu na usługi dostępowe o wysokich przepustowościach.

Nie można zapomnieć, iż zarówno Narodowy Plan Szerokopasmowy jak i Polski Ład odpowiadają na Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pn. Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego[1]. W ciągu 3 najbliższych lat Polska powinna zrealizować wyznaczone w Komunikacie cele:

  1. Cel strategiczny na 2025 r.: gigabitowy dostęp do internetu dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, takich jak szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych, a także dla przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.
  2. Cel strategiczny na 2025 r.: niezakłócony dostęp do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych.

Czasu na realizację zadań jakie stawia Unia nie jest zatem wiele. Biorąc pod uwagę dostępne środki, można postawić tezę, że wyżej opisane cele trudno będzie zrealizować, jeśli już dziś nie nastąpi pogłębiona analiza warunków inwestycji w budowę sieci światłowodowych w naszym kraju.

W 2020 r. rząd uaktualnił NPS i wyznaczył nowe cele do 2025 r. (Polski Ład skraca ten okres do 2024 r.). Co istotne, intencją NPS jest także m.in wzmacnianie motywacji operatorów sieci szerokopasmowych do rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury, by była dostępna dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców w kraju. Docelowo Polska ma być pokryta sieciami o przepływności co najmniej 100 Mb/s, co jednak – poza – wymaga od operatorów olbrzymiego wysiłku inwestycyjnego, realizowanego w realiach wciąż istniejących formalnych barier oraz obostrzeń regulacyjnych.

Luka finansowa ciągle straszy

Warto podkreślić, że – według NPS – biorąc pod uwagę obecną liczbę gospodarstw domowych bez dostępu do sieci oraz przewidywany dzisiaj przyrost gospodarstw domowych wymagających podłączenia do sieci, lukę finansową na zbudowanie 100-proc. pokrycia dostępem co najmniej 100 Mb/ są szacowano na 8,24-21,6 mld zł (NPS).

---------------------------------------

PRZYPISY

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0587&from=en