REKLAMA

Tajemnica telekomunikacyjna w PKE bez rewolucji

W dniu 14 września 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej dyrektywy – Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (ang. European Electronic Communication Code), stanowiącej efekt długo oczekiwanej, kompleksowej reformy regulacji telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej[1] (dalej „EKŁE”), ostatecznie weszła w życie 20 grudnia 2018 r. Akt ten przekształcił i zastąpił szereg dotychczasowych dyrektyw takich jak np.: 2002/19/WE, 2002/20/WE czy 2002/21/WE, i jest elementem szerokiego pakietu przepisów telekomunikacyjnych[2].

 
(źr. autor)

Nowe przepisy zawarte w EKŁE miały być pierwotnie włączone do porządku prawnego i stosowane w państwach UE do dnia 21 grudnia 2020 r. W Polsce implementacja odbywa się poprzez stworzenie nowego aktu prawnego, jakim będzie ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej (dalej „PKE”), mającej zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne[3] (dalej „PT”). Ostatecznie czas transpozycji dyrektywy do polskiego porządku prawnego nie został dotrzymany i nadal toczą się prace legislacyjne.

W kontekście bardzo szerokich zmian jakich dokona ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej, warto przyjrzeć się bliżej niektórym kwestiom odnoszącym się do tajemnicy telekomunikacyjnej w projekcie tej ustawy, w jego brzmieniu z dnia 13 maja 2021 r.[4]. Omówione zostaną jedynie wybrane zagadnienia, gdyż szczegółowe przedstawienie wszystkich przepisów przekracza ramy niniejszego artykułu.

Co w aktualnych przepisach?

Na wstępie przypomnieć należy, że przepisy dotyczące prawa do ochrony tajemnicy w telekomunikacji mają swoje źródło w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.[5] (dalej „Konstytucja”), a konkretniej w Rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”. Ustawa zasadnicza ustanawia:

  • ogólne prawo do ochrony prywatności (art. 47 Konstytucji),
  • tajemnicę komunikowania się (art. 49 Konstytucji)[6],
  • prawo do autonomii informacyjnej – ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji).

Należy zaznaczyć, iż przedmiotem tajemnicy telekomunikacyjnej jest nie tylko treść komunikatów, lecz także sam fakt komunikowania się i okoliczności mu towarzyszące[7]. Wszelkie ograniczenia tajemnicy komunikowania się muszą spełniać wymogi określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji a w szczególności przesłankę proporcjonalności.

Zanim rozwinięta zostanie kwestia przepisów w projekcie PKE, przypomnieć należy podstawowe informacje dotyczące ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej, określone w obowiązującej jeszcze PT. Uregulowane są one w art. 159-174d PT w Dziale VII „Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych”.

Art. 159 ust. 1 PT zawiera definicję legalną tajemnicy telekomunikacyjnej. Określone są w nim kategorie danych objęte tajemnicą telekomunikacyjną, do których należą:

  • dane dotyczące użytkownika, treść indywidualnych komunikatów;
  • dane transmisyjne (dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat, w tym dane lokalizacyjne);
  • dane o lokalizacji (służące do wykonania usług o wartości wzbogaconej);
  • dane o próbach uzyskania połączenia.

PRZYPISY

[1] Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 36–214, (dostęp: 04.07.2021 r.)

[2] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/electronic-communications-laws (dostęp: 04.07.2021 r.)

[3] Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.

[4] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336501/12703267/12703268/dokument503416.pdf (dostęp: 04.07.2021r.)

[5] Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

[6] Zob. szerzej: B. Opaliński, Tajemnica komunikowania się w Konstytucji RP, w: P. Brzeziński, B. Opaliński, M. Rogalski, Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Warszawa 2016, s. 7 i nast.