UKE i MC: białe plamy NGA były wyznaczane dobrze

Przechodząc do wyznaczania obszarów do POPC, warto zauważyć, że oprócz danych przekazywanych w ramach corocznych inwentaryzacji, duże znaczenie mają też dane przekazywane w ramach konsultacji społecznych białych obszarów NGA. Konsultacje te organizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji (a nie UKE, tak jak pisze autor artykułu). W ramach konsultacji społecznych przekazywane są informacje o inwestycjach z roku bieżącego i planach na kolejne trzy lata. Adresy z inwestycji zaakceptowanych przez zespół ds. oceny planów inwestycyjnych są odejmowane od puli adresów białych obszarów NGA i nie są wyznaczane do POPC. Autor artykułu wskazuje jako „błędną procedurę urzędniczą”, że „planowaną inwestycję można raportować, tylko mając udokumentowane finansowanie zewnętrzne, co wyklucza projekty zaplanowane i finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, lub z finansowania, którego pozyskanie jest dopiero procedowane (choćby pożyczka szerokopasmowa)”. Nie sposób zgodzić się z tym twierdzeniem.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że podmiot zgłaszający plan inwestycyjny może zgłosić inwestycję, którą będzie finansował ze środków własnych. Jeśli wartość inwestycji będzie adekwatna do środków, którymi dysponuje, to plan inwestycyjny nie zostanie odrzucony. Po drugie, należy podkreślić, że brak udowodnienia finansowania nie jest najczęstszą przyczyną odrzucania planów inwestycyjnych. Najczęstsze błędy, które pojawiały się w poprzednich konsultacjach i powodowały, że plan nie podlegał ocenie lub został uznany za niewiarygodny to:

  1. Przekazanie jednego lub kilku punktów adresowych w danej miejscowości, jako planu obejmującego całą miejscowość/ulicę. Konsultacje prowadzone są z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego. 
  2. Załączenie błędnych plików (np. pustych dokumentów Word).
  3. Załączenie dokumentów niepodpisanych lub podpisanych przez nieuprawnione osoby.
  4. Brak odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że gdyby nie skrupulatna weryfikacja planów inwestycyjnych, to żaden z konkursów w ramach POPC by się nie odbył. W ramach pierwszych konsultacji społecznych obszarów białych NGA w 2015 r. zostały zgłoszone plany inwestycyjne obejmujące wszystkie białe adresy NGA. Gdyby nie weryfikacja tych planów i odrzucenie inwestycji zgłoszonych błędnie, to na co najmniej 3 lata zablokowana zostałaby możliwość właściwych i zgodnych z zapotrzebowaniem inwestycji w ramach POPC. 

Celem weryfikacji planów inwestycyjnych nie jest zatem utrudnienie realizacji prywatnych inwestycji, a uniemożliwienie sztucznego blokowania obszarów. 

Odnosząc się do kwestii trudności wzięcia udziału w konsultacjach, należy zauważyć, że statystyki konsultacji pokazują, iż z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców zgłasza plany inwestycyjne i coraz więcej planów jest akceptowanych przez zespół ds. oceny planów inwestycyjnych, co pokazują poniższe statystyki:

Z założenia jest to zatem szczelny system i nie powinno dochodzić do kolizji POPC z prywatnymi inwestycjami. Jeśli już zdarzają się kolizje, to ich powodem mogą być:

  • niesprawozdanie zasięgów przez przedsiębiorców czy to w ramach konsultacji, czy do SIIS;
  • niepoprawne sprawozdanie zasięgów sieci przez przedsiębiorców;
  • brak udziału przedsiębiorców w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA lub zgłaszanie niewiarygodnych planów inwestycyjnych.

Problem ten, podobnie jak w przypadku „adresów na asfalcie” czy wyburzonych nieruchomości, jest marginalny.