Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na globalny rynek ICT

Pozostałe pięć czynników mających wpływ na rynek ICT w skali globalnej, to według IDC...

6. Dodatkowe ciśnienie inflacyjne. Wyższy koszt ropy i gazu (i innych towarów) zwiększą  na poziomie globalnym (i tak już znaczną) presję inflacyjną, powodując dalszy wzrost stóp procentowych i potencjalnie spowolnienie gospodarcze.

7. Kwestie globalnego łańcucha dostaw, związane przede wszystkim z brakiem komponentów technologicznych i zakłóceniami w dostawach minerałów.

8. Wzrost cyberataków i zagrożeń związanych z cyberwojną.

9. Walka o suwerenność cyfrową. Ponieważ globalni dostawcy usług chmurowych znajdują się pod presją, aby zamykać swoje usługi w Rosji, wiele organizacji podda ponownej ocenie swoją zależność od tego rodzaju platform.

10. Przyspieszona dekarbonizacja. Zmniejszanie zależności od rosyjskiej ropy i gazu będzie kolejnym impulsem dla każdej organizacji w sektorze energetycznym i użyteczności publicznej do tego, aby przyspieszyć tempo przechodzenia na odnawialne i niskoemisyjne źródła energii.

(źr. IDC)
Trzy scenariusze rozwoju sytuacji geopolitycznej

Podczas webinarium analitycy IDC przedstawili trzy możliwe scenariusze przebiegu kryzysu wojennego w wysoce niepewnym otoczeniu geopolitycznym. Pierwszy, optymistyczny zakłada rozwiązanie dyplomatyczne i zakończenie wojny w ciągu 3 miesięcy. Drugi, neutralny przewiduje stosunkowo krótki okres wojny (3-12 mies.). Ostatni, pesymistyczny scenariusz, to wojna przedłużająca się o ponad rok. Za najbardziej prawdopodobny analitycy IDC (ostrożnie) uznawali scenariusz tzw. krótkiej wojny (3-12 mies.).

Na 51,5 mld dolarów w 2021 roku IDC wyceniało wartość rosyjskiego rynku ICT, gdzie dominują rozwiązania hardware’owe i jest niewielkie nasycenie usługami chmurowymi. Według wstępnych prognoz, w przypadku spełnienia się scenariusza krótkiej wojny wydatki na ICT w Rosji w latach 2022-2025 mogą zmniejszyć się o 56 mld dol., co oznaczałoby, że rosyjski rynek ICT w tym okresie może skurczyć się o jedną czwartą.

Jeżeli chodzi o rynek ICT w Europie, to – jeśli wojna zakończy się przed upływem roku (scenariusz krótkiej wojny) – to, według wstępnych prognoz IDC, w latach 2022-2025 europejskie (w tym rosyjskie) wydatki na ICT spadną o 143 mld dol., a wzrost wydatków na ICT w Europie w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. wyniesie 2 proc. zamiast 5,5 proc. prognozowanych przed inwazją rosyjską na Ukrainę.

W ujęciu globalnym i przy założeniu scenariusza krótkiej wojny, 240 mld dol. światowych wydatków na ICT w latach 2022-2025 zostanie zmiecionych przez wojnę, a globalne wydatki na ICT w 2022 roku w ujęciu r/r wzrosną o 4,3 proc. Dla porównania, przed wybuchem wojny IDC przewidywało wzrost niemal 8-proc.

Podsumowując webinarium, analitycy IDC podkreślali, że w czasie wojny absolutnym priorytetem pozostają ludzie i należy przede wszystkim poszukiwać wszelkich sposobów i możliwości wykorzystywania technologii teleinformatycznych przy świadczeniu pomocy humanitarnej dla ludności zagrożonej lub dotkniętej skutkami wojny.

 (źr. IDC)