Instytucja decyzji generalnych w projekcie PKE

Decyzją generalną jest akt:

1) dotyczący interesu prawnego określonego lub dającego się określić według ogólnych cech kręgu adresatów, albo

2) nadający publiczno-prawny status określonym rzeczom lub obszarom, albo

3) regulujący sposób korzystania z jakiejś rzeczy przez ogół.”.[1]

Zważywszy na powyższe rozróżnienie rodzajów aktów generalnych, nie jest do końca jasny charakter decyzji generalnej ujętej w art. 155 PKE. Z jednej strony ust. 1 wskazuje na „decyzję administracyjną – decyzję generalną, dotyczącą nieokreślonej liczby podmiotów”. Z drugiej w ust. 2 odnosi się już do całości lub części obszaru określonego w decyzji generalnej:

Decyzja generalna wydana na podstawie ust. 1, nie wyłącza możliwości wydania decyzji indywidualnej dotyczącej całości albo części obszaru określonego w decyzji, o której mowa w ust. 1.

Skoro w art. 155 ust. 1 PKE projektodawca odnosi się do zakresu podmiotowego to wydaje się, że konsekwentnie w art. 155 ust. 2 PKE powinien również wskazywać na przypadek wydania decyzji indywidualnej wobec oznaczonego podmiotu (strony decyzji), który uprzednio był objęty zakresem podmiotowym decyzji generalnej. Odnoszenie do obszaru wydaje się być w tym kontekście bez znaczenia, gdyż w ramach decyzji indywidualnej Prezes UKE będzie mógł określić jej zakres przedmiotowy dla indywidualnie określonego podmiotu. Z drugiej strony być może odniesienie do obszaru jest związane ze wskazanym w art. 158 ust. 1 PKE sposobem zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania projektu decyzji generalnej (do kwestii tej powrócimy w dalszych rozważaniach).

Warto również zaznaczyć, że treść ustępu 1 art. 155 PKE jest nieprecyzyjna (podobnie zresztą jak w propozycji nowelizacji Kpa). Pojęcie „nieokreślony” według słownika języka polskiego oznacza: „niedający się określić, taki, którego nie oznaczono”[2], co mogłoby prowadzić do wniosku, że adresatów takiej decyzji nie można określić.

Znacznie lepsza wydaje się propozycja bazująca na uwagach M. Szewczyk i E. Szewczyk, czyli wskazanie: „decyzji generalnej, dotyczącej interesu prawnego określonego lub dającego się określić według ogólnych cech kręgu adresatów”. Takie określenie kręgu adresatów pozwalałoby również dość łatwo określić i zawęzić krąg podmiotów, którym przysługują środki odwoławcze od decyzji generalnej (co w obecnym brzmieniu PKE może nasuwać spore wątpliwości).

Regulacja decyzji generalnych w PKE

Zgodnie z art. 155 ust. 1 PKE, decyzja generalna może zostać wydana w następujących sprawach:

1)  określenia obszarów geograficznych, na których obowiązek zapewnienia dostępu do okablowania pomiędzy zakończeniem sieci w obiekcie budowlanym, a najbliższym punktem dystrybucji, rozszerzony zostanie o elementy sieci telekomunikacyjnej wraz z powiązanymi zasobami, wykraczające poza najbliższy punkt dystrybucji – art. 145 ust. 1 PKE[3];

2)  określenia obiektywnych, przejrzystych, niedyskryminujących i proporcjonalnych warunków, na jakich powinien być zapewniony dostęp o którym mowa w art. 144 PKE (zapewnienia dostępu do okablowania pomiędzy zakończeniem sieci w obiekcie budowlanym, a najbliższym punktem dystrybucji) lub w art. 145 PKE (dostęp z pkt 1 powyżej)[4]– art. 146 ust. 1 PKE;

3)  określenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej – art. 18 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

4)  określenia warunków dostępu z art. 30 ust. 1 i 3 oraz 33 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dla podmiotów o których mowa w art. 35a ust. 1 tej ustawy.

W uzasadnieniu PKE taki zakres regulacji decyzji generalnej został powiązany z „ogólnym zezwoleniem”[5] w EKŁE.

---------------------------------------

PRZYPISY

[1] Por. M. Szewczyk, E. Szewczyk, Uwagi polemiczne (…), s. 125.

[2] https://sjp.pwn.pl/sjp/nieokreslony;2489184.html (dostęp: 2020-06-26).

[3] Jest to nowa forma dostępu symetrycznego wskazana w art. 61 ust. 3 akapit 2 EKŁE.

[4] Art. 146 PKE jest więc odpowiednikiem obecnego art. 139 ust. 1b Pt, z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotowy obu tych przepisów jest inny.

[5] Na str. 75 uzasadnienia PKE wskazano: „Oznacza to, że obowiązki związane z zapewnianiem dostępu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 5 oraz w art. 62, 68 i 83 EKŁE, nie muszą być nakładane indywidualnie dla każdego z przedsiębiorców telekomunikacyjnych z osobna. Dopuszczalnym jest ukształtowanie pozycji przedsiębiorców telekomunikacyjnych w taki sposób, by już z racji korzystania z ogólnego zezwolenia ciążyły na nich określone obowiązki dostępowe. EKŁE zakłada przy tym, że nałożenie niektórych obowiązków powinno stanowić kompetencję krajowego organu regulacyjnego, realizowaną po spełnieniu szeregu wymogów (np. art. 61 ust. 3 akapit 2 EKŁE).”