Instytucja decyzji generalnych w projekcie PKE

Dla każdej z powyższych form regulacyjnej „przewagi konkurencyjnej” można podać szereg przykładów, ale nie jest to celem tego artykułu i nie ma potrzeby rozwijania tego wątku.

Warto zaznaczyć, że z perspektywy operatora korzystającego z takiej przewagi jest to sytuacja korzystna i ciężko obwiniać go za próbę zachowania status quo, często zdobytego dzięki lepszemu rozeznaniu, czy podjęciu określonego ryzyka. Zjawisko to ma natomiast zdecydowanie negatywne skutki z perspektywy organu regulacyjnego, który winien dążyć do eliminacji takich sytuacji, a jego rolą jest władcze kształtowanie rynku i przedsiębiorców na nim działających[1]. Celem ingerencji organu regulacyjnego jest m.in. zapewnienie równoprawnych warunków konkurencji. W tym kontekście, wydaje się, że instytucja decyzji generalnych tworzy dla Prezesa UKE narzędzie, które – właściwie używane – pozwoli uniknąć tworzenia takich przewag, a także zapewnić spójne i jednolite stosowanie środków regulacyjnych, co należy ocenić bardzo pozytywnie.

Po wtóre, jednym z istotnych aspektów działań regulacyjnych jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany otoczenia rynkowego, ale także w sytuacjach związanych z nagłymi sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, czy bezpieczeństwem sieci i usług. Na dzień dzisiejszy kwestie bezpieczeństwa znajdują się poza zakresem działania decyzji generalnych. Jak jednak pokazuje doświadczenie, nie można wykluczyć, że z czasem nowa instytucja może być rozszerzona także na inne pola, gdzie niezbędne jest podejmowanie działań nakierowanych na cały rynek.

Wydaje się również, że decyzje generalne mogą być stosunkowo dobrym narzędziem do zapewnienia standaryzacji w tych obszarach, gdzie nie wynika ona z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czy wymagań i zaleceń międzynarodowych.

Przykładowo: w najbliższych latach cały rynek telekomunikacyjny czeka migracja technologiczna do sieci IP, a w konsekwencji dość jednolity standard w ramach technologii TDM zostanie zastąpiony znacznie szerszym spektrum możliwości (chociażby ze względu na liczbę protokołów, kodeków itp.) w ramach technologii IP. W konsekwencji, niewykluczone, że w niektórych obszarach – tam, gdzie same mechanizmy rynkowe okażą się niewystarczające – niezbędna będzie działanie regulatora w celu zapewnienia interoperacyjności łączących się sieci. Takie działanie znaczenie łatwiej będzie przeprowadzić z wykorzystaniem instytucji decyzji generalnej, niż w drodze decyzji indywidualnych.

Podsumowanie

Reasumując, wydaje się, że instytucja decyzji generalnej może być efektywnym i pożądanym narzędziem regulacyjnym., zwłaszcza w tych obszarach, gdzie niezbędny jest jak najszerszy zakres działań organu regulacyjnego. Na pewno jej efektywność byłaby większa, gdyby miała ona umocowanie w przepisach Kpa. Nie mając jednak wpływu na tę kwestię, projektodawca powinien dążyć do poprawy i doprecyzowania niejasności jakie wywołuje PKE w obecnym kształcie. Powyższe rozważania stanowią próbę przedstawienia przynajmniej części tych wątpliwości. Z pewnością w toku dalszych prac zidentyfikowane zostaną również inne kwestie wymagające przemyślenia i właściwego ujęcia w ostatecznym kształcie przepisów. Od tego bowiem jaki kształt ostatecznie one przybiorą zależeć będzie skuteczność działań regulacyjnych podejmowanych przez Prezesa UKE w oparciu o decyzje generalne.

---------------------------------------

PRZYPISY

[1] Por. szerzej J. Grabowski, Rola i funkcje prawa w systemie gospodarki rynkowej w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001 r., s. 219 i n.

AUTOR

Doktorant Uczelni Łazarskiego; of counsel w kancelarii prawnej GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi. Absolwent studiów prawniczych na KUL oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania wartością firmy na SGH. Specjalizuje się w kwestiach związanych z regulacją rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz ochroną konkurencji.

Materiał powstał w cyklu „Dyskusja nad Prawem Komunikacji Elektronicznej. W ramach dyskusji ukazały się następujące materiały:

 1. Jan Jeliński: Nowe „prawo telekomunikacyjne” a płatności mobilne. Bez związku?
 2. Jakub Woźny: M2M/IoT w prawie komunikacji elektronicznej
 3. Korina Sudół, Jakub Woźny: Prowizoryczna rekonstrukcja umów abonenckich?
 4. Tomasz Bukowski: Utrzymanie ciągłości dostępu do internetu przy zmianie dostawcy usług
 5. Korina Sudół: Kolejna rewolucja w dokumentach abonenckich?
 6. Agata Pawlak, Korina Sudół: Usługa powszechna – jakie zmiany czeka rynek?
 7. Marcin Karolak: Transmisje radiowe i telewizyjne w nowym Prawie Komunikacji Elektronicznej
 8. Agata Pawlak, Maciej Jankowski: PKE vs. PKE – najważniejsze zmiany w projekcie ustawy
 9. Andrzej Fudala: Podsłuch, inwigilacja, kontrola informacji – czy to legalne?
 10. Debata: Ile ewolucji, ile rewolucji w PKE?
 11. Anna Gąsecka: Bezpieczeństwo sieci i usług telekomunikacyjnych – na co muszą przygotować się przedsiębiorcy?
 12. Patrycja Kańduła-Antkowiak: Wideoweryfikacja abonentów – ułatwienie czy nowa „kłody pod nogi”?
 13. Maciej Jankowski: Niedługo obowiązkowe streszczanie umów abonenckich
 14. Wojciech Krupa: Instytucja decyzji generalnych w projekcie PKE
 15. Andrzej Fudala: Koszty realizacji obowiązków winno refundować państwo
 16. Cezary Albrecht: Cyfryzacja w projekcie PKE – zmiana na lepsze?
 17. Ireneusz Piecuch: Co w bezpieczeństwie sieci i usług?