REKLAMA

Niedługo obowiązkowe streszczanie umów abonenckich

(źr. KMP)

Od wielu lat, na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nakładane są kolejne obowiązki zamieszczania określonych informacji we wzorcach umownych, zwłaszcza przeznaczonych dla konsumentów. W ostatnim czasie m.in. szczególnie obszerne informacje dotyczące opisu przepływności dostępu do internetu i środków zarządzania ruchem w sieci, a w ramach regulacji ogólnobranżowych – obowiązki informacyjne z RODO oraz informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów konsumenckich.

Skąd potrzeba streszczeń w umowach?

Niestety EKŁE, czyli Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, nie przynosi w tym zakresie ulgi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Samo kodeksowe wyliczenie informacji jakie muszą znajdować się we wzorcach umownych to ściana tekstu o objętości trzech stron formatu A4 (kwestie te reguluje szczegółowy załącznik do Kodeksu).

Nic dziwnego, że ustawodawca europejski doszedł do wniosku, że umowy telekomunikacyjne rozrosły się do rozmiarów, które znacząco utrudniają zapoznanie się z najistotniejszymi dla konsumenta elementami. Rozwiązaniem problemu ma być obowiązek przekazywania abonentom odpowiednich streszczeń, sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym przez Komisję Europejską. Opublikowane już rozporządzenie Komisji Europejskiej pokazuje nam jednak, że praktyczne zastosowanie nowych przepisów nie będzie pozbawione trudności.

Co na to Prawo Komunikacji Elektronicznej?

Podsumowanie warunków umowy jest regulowane na poziomie unijnym. Wszelkie szczegóły dokumentu, takie jak:

  • informacje, które musi zawierać,
  • wytyczne co do szaty graficznej,
  • zasady przekazywania dokumentu abonentom,

reguluje odpowiednie rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej[1]. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio i nie wymaga implementacji. W związku z powyższym, projekt PKE ogranicza się do ogólnego wskazania, że istnieje obowiązek przekazywania podsumowania warunków umowy oraz, że dokument ten stanowi integralną część umowy.

Jakie są najważniejsze wymogi dotyczące sporządzania i przekazywania podsumowania warunków umowy?

Po pierwsze, dokument skierowany jest do konsumentów, ale także do mikro- i małych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Co istotne, ostatnia grupa może zrzec się prawa do otrzymania podsumowania. Wydaje się, że ma to szczególne znaczenie z perspektywy umów negocjowanych indywidualnie.

---------------------------------------

PRZYPISY

[1] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2243 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustanawiające formularz zawierający podsumowanie warunków umowy, który ma być używany przez dostawców publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972.