Niedługo obowiązkowe streszczanie umów abonenckich

Po drugie, dokument musi być przekazany przed zawarciem umowy a nie podczas jej zawierania. Jest to istotne ze względu na funkcję porównawczą dokumentu. Abonent ma prawo otrzymać taki dokument nawet jeżeli nie zdecyduje się zawrzeć umowy. Celem tej regulacji jest umożliwienie abonentowi porównania ofert różnych dostawców.

Po trzecie, musi zawierać informacje określone we wzorze ustalonym przez Komisję Europejską w stosownym rozporządzeniu delegowanym do EKŁE. Warstwa graficzna może być dowolna, jednak z zastrzeżeniem wystarczającej czytelności.

Ostatnim warunkiem jest objętość takiego podsumowania, która w przypadku:

 • umów na pojedynczą usługę: nie może przekraczać jednej strony A4,
 • umów pakietowych: trzech stron A4.

Tu przypominamy, że w wersjach papierowych umów, co do zasady, obowiązuje wymóg minimalnej czcionki o wielkości 10 pkt. Mniejsze czcionki dopuszczalne są w dokumentach elektronicznych (umożliwiających powiększenie) oraz w przypadku małych opakowań, np. kart pre-paid.

Jakie informacje musi zawierać podsumowanie warunków umowy?

W podsumowaniu muszą znaleźć się takie informacje jak:

 1. Informacje o dostawcy, takie jak: nazwa czy dane do kontaktu w celach reklamacyjnych.
 2. Opis głównych cech usług i urządzenia końcowego (jeżeli urządzenie jest objęte umową), czyli np.:
  1. ilość lub liczba rozmów, wiadomości tekstowych, danych itp. dostępnych w abonamencie,
  2. opis pakietu telewizyjnego,
  3. jeżeli umowa dotyczy usługi dostępu do internetu – informację o przepływności usługi w sieci stacjonarnej (minimalnej, zwykle dostępnej oraz maksymalnej) lub o maksymalnej dostępnej przepływności w sieci ruchomej.
 3. Opłaty, także te jednorazowe (np. koszty aktywacji i przyłączenia) oraz cykliczne (np. abonament). Opłaty cykliczne zawsze muszą być podane w ujęciu miesięcznym, niezależnie od długości okresu rozliczeniowego stosowanego przez danego przedsiębiorcę.
 4. Czas trwania umowy oraz główne warunki jej przedłużenia lub rozwiązania, w tym dotyczące odblokowania urządzenia końcowego.
 5. Dostępne ułatwienia dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

Zagłębiając się w temat, napotykamy jednak pewne problemy praktyczne, których nie da się w pełni rozwiązać wyłącznie w oparciu o analizę samego rozporządzenia. Problematyczne mogą być zapisy, które nakazują podanie „wszelkich ograniczonych czasowo rabatów”, „opłat związanych ze zużyciem, które będą miały zastosowanie po przekroczeniu wolumenu uwzględnionego w cyklicznej cenie” lub też „warunków przedłużenia lub rozwiązania umowy”.

Takie informację mogą być obszerne i wielowariantowe, co będzie wiązało się z koniecznością ich selekcji i upraszczania.