REKLAMA

Koszty realizacji obowiązków winno refundować państwo

Tak zorganizować funkcjonowanie tego punktu, aby informacja typowa była dostępna na stronach internetowych natomiast na indywidualnie pytanie udzielana niezwłocznie drogą elektronicznie;

2) zobowiązać organy administracji publicznej do priorytetowej i terminowej reakcji na korespondencję od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego a przy braku reakcji uznać, że sprawa została rozpatrzona zgodnie z oczekiwaniem przedsiębiorcy (milcząca zgoda organu). Zdarza się, że organy, do których zwraca się przedsiębiorca sporządzający „plan działań w sytuacjach szczególnych” o niezbędne informacje lub w związku z uzgodnieniem planu działań, odpowiadają w czasie przekraczającym 30 dni lub nie odpowiadają w ogóle na kierowaną do nich korespondencję;

3) rekompensować koszty związane z przygotowaniem i realizacją obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego poniesione przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Realizacja obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa generuje dość duże koszty. Szczególnie wysokie są koszty dotyczące zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających właściwym podmiotom dostęp do informacji stanowiącej tajemnicę telekomunikacyjną.

Kto aktualnie ponosi te koszty?

Koszt przygotowania i wykonywania ww. obowiązków co do zasady ponosi przedsiębiorca telekomunikacyjny. Część przedsiębiorców jest przygotowana do realizacji wyżej opisanych obowiązków i ponosi z tego tytułu koszty. Część przedsiębiorców nie jest przygotowana lub nie jest w pełni przygotowana, a tym samym nie ponosi kosztów z tym związanych. Ich działalność jest wówczas bardziej opłacalna niż przedsiębiorcy, który wykonuje wszystkie obowiązki. W takim przypadku zachwiana jest równość konkurencji na rynku.

Dlatego proponujemy, aby koszty (przynajmniej w pewnej części) ponosiło społeczeństwo a w jego imieniu skarb państwa. Rozwiązania mogą być bardzo różne.

Rekomendujemy, aby skarb państwa ponosił koszty związane z realizacją tych obowiązków w wysokości stanowiącej pewien procent od dochodów uzyskiwanych z działalności telekomunikacyjnej. Uprawnienia do rekompensaty proponujemy uzależnić od wykazania przez przedsiębiorcę realizacji tych zadań. Oczywiście sposób finansowania oraz wielkość rekompensaty wymagają szczegółowej analizy.

Należy jednoznacznie wskazać, że obecny model (brak jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze strony państwa) skłania przedsiębiorców do podejmowania ryzyka operacyjnego związanego z brakiem przygotowania do realizacji obowiązków. Wystarczy, że przez pięć kolejnych lat nie będzie prowadzona kontrola tych obowiązków (a przy obciążeniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej i ilościach etatów przeznaczonych do prowadzenia takich kontroli jest to realne), a wówczas nawet nałożenie kary w wysokości 50 tys. zł. oznacza zysk dla firmy na kosztach, które przez ten czas uniknęła.