REKLAMA

Regulowanie dostępu do RSS-ów wciąż budzi wątpliwości

Art. 27 ustawy szerokopasmowej, jako źródło kompetencji Prezesa UKE w zakresie zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej ze środków publicznych

Wstęp

Pomimo tego, że ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych („Ustawa szerokopasmowa”) obowiązuje już od ponad 4 lat nadal zawiera przepisy, które nie były dotychczas stosowane w praktyce. Do takich przepisów należy zaliczyć art. 27 tej ustawy, który reguluje zagadnienia związane z hurtowym dostępem do infrastruktury wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych.

1. Biorąc pod uwagę, że programy operacyjne w ramach pierwszej perspektywy finansowej wkraczają już w ostatnią fazę i do końca 2015 r. Polska musi rozliczyć wykorzystanie otrzymanych środków należy się spodziewać, że w najbliższym czasie kwestia dostępu do sieci wybudowanych w ramach poszczególnych programów będzie przedmiotem szerszego zainteresowania. Zarówno ze strony doktryny jak, i przede wszystkim organów stosujących prawo.

Swoiste preludium w tym zakresie stanowi opublikowane w ostatnich dniach stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych (Stanowisko). Jeszcze przed opublikowaniem Stanowiska rozpoczęły się także pierwsze konsultacje oferty dotyczącej dostępu do infrastruktury, której operatorem jest Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa.

Już konsultacje Stanowiska prowadzone przez Prezesa UKE pokazały, że kwestia stosowania przepisów Ustawy szerokopasmowej – jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usług przez operatorów regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS) – wywołuje szereg postulatów, wątpliwości oraz problemów. Jedynie tytułem wstępu warto wskazać, że wątpliwości wywołały takie kwestie, jak:

1) podstawa prawna rozstrzygnięć Prezesa UKE,

2) przesłanki oraz zakres ingerencji Prezesa UKE w opłaty i warunki świadczenia usług przez RSS,

3) sposób ustalania opłat,

4) transparentność działania RSS.

Stąd też w związki z publikacją finalnej wersji Stanowiska warto bliżej przyjrzeć się przepisom, które stanowią podstawę do podejmowania działań przez Prezesa UKE.

2. Artykuł ten będzie stanowił próbę scharakteryzowania art. 27 ust. 2 Ustawy szerokopasmowej, jako podstawy prawnej do działań podejmowanych przez Prezesa UKE oraz jako źródła obowiązków zapewnienia dostępu do infrastruktury wybudowanej ze środków publicznych.

Charakter przepisu

Przepis art. 27 ust. 2 należy do grupy tzw. przepisów odsyłających (określanych również jako metaprzepisy), tj. przepisów, które samodzielnie nie określają pełnej treści normy prawnej, ale norma ta jest rekonstruowana w powiązaniu z przepisami, do których odsyła dany przepis. Stąd też do pełnej jego analizy potrzebne będzie sięgnięcie nie tylko do Ustawy szerokopasmowej, ale także do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne („Pt”).

Zakres zastosowania

Zgodnie z hipotezą ust. 2 art. 27 przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek z których jedna ma charakter pozytywny, a druga negatywny, mianowicie:

1) z przepisów o pomocy publicznej, umów lub innych aktów powinien wynikać obowiązek zagwarantowania współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego (przesłanka pozytywna),

2) w przepisach, umowach lub innych aktach nie zostały określone zasady wykonywania tego obowiązku (przesłanka negatywna).