REKLAMA

Zarządcy dróg blokują inwestycje telekomunikacyjne

W przypadku braku zmiany praktyki organów, rozważenia wymaga zmiana drogi odwoławczej, w taki sposób, by SKO przestało masowo uchylać decyzje zarządców dróg, a orzekało merytorycznie. Z kolei orzeczenia GDDKiA powinny być poddane kontroli organu odwoławczego spoza własnych struktur w celu pełnej i realnej realizacji zasady dwuinstancyjności.

Wreszcie powinna pojawić się w sądach administracyjnych kadry, która będzie w stanie realnie podjąć polemikę z (akcentowanymi przez zarządców) aspektami technicznymi funkcjonowania dróg publicznych i przestanie brać za świętość ocenę dokonaną przez organ.

Niebezpieczny trend wśród pozostałych zarządców dróg

Na szczególną uwagę i dyskusję zasługuje również prawnie nieuzasadniona praktyka innych zarządców dróg publicznych, którzy (w ślad za GDDKiA) mają ostatnimi czasy tendencję do powoływania się na działania prewencyjne i pozaustawowe, jako negatywne przesłanki udzielenia zezwolenia.

Zarządcy dróg gminnych i powiatowych coraz częściej wskazują, że to zarządca drogi jest podmiotem wyspecjalizowanym, posiadającym wszechstronną wiedzę związaną z zarządzaniem drogami publicznymi. Niekiedy można odnieść wrażenie, że zarządca drogi uważa się za podmiot nieomylny.

Potrzeba zmian

Powyższe działania w sposób oczywisty szkodzą nie tylko ISP, ponieważ sukcesywnie blokują nowe inwestycje (w tym realizowane w ramach POPC, a w niedalekiej przyszłości z FERC i KPO), ale także godzą w interesy użytkowników końcowych.

Naszym zdaniem, istnieje realna potrzeba rozpoczęcia dialogu w przedmiocie zmiany podejścia zarządców dróg publicznych do realizacji inwestycji telekomunikacyjnych w pasach drogowych i przełamanie status quo w zakresie blokowania inwestycji ISP. Mając na uwadze spodziewaną skalę inwestycji własnych oraz finansowych ze środków publicznych, udrożnienie procedury lokalizowania infrastruktury w pasach drogowych powinno być jedną z priorytetowych kwestii  do rozwiązania, wymagających – być może – interwencji ustawodawcy. W przypadku braku zmian w działaniu zarządców dróg i nieodwrócenia trendu, równomierny rozwój cyfrowy na terenie całego kraju może okazać się problematyczny, jeśli nie całkiem niemożliwy.

[tytuł od redakcji]

AUTORZY

Ewelina Grabiec: radca prawny, partner w kancelarii itB Legal. Specjalistka z zakresu prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego oraz zagadnień związanych z handlem elektronicznym. Doradza i szkoli w zakresie obsługi procesów budowlanych dotyczących telekomunikacyjnych inwestycji liniowych.

Konrad Stachura: aplikant radcowski w itB Legal. Doradza w zakresie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości przy realizacji inwestycji liniowych, w tym w zakresie lokalizowania inwestycji w pasach drogowych.