REKLAMA

Biurowce należy wyjąć spod regulacji megaustawy

c. Brak zabezpieczenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właściciela budynku

Prowadzenie prac instalacyjnych może spowodować szkody w każdym budynku. Zagrożenie jest jednak nieporównywalnie wyższe w budynkach komercyjnych. Po pierwsze, wartość samej instalacji telekomunikacyjnej jest tutaj bardzo duża, a każde uszkodzenie może powodować bardzo wysokie straty. Po drugie, wysoki standard wykończenia powoduje, że równie wysokie koszty może powodować konieczność naprawy uszkodzonych elementów. Po trzecie, właściciel budynku ponosi również odpowiedzialność za szkody w majątku najemców.

Część przedsiębiorców, którzy uzyskują nieodpłatny dostęp do budynków próbuje odsprzedawać go innym telekomom.

To powoduje, że poziom zabezpieczeń w umowach z przedsiębiorcami powinien być dostosowany do specyfiki i zagrożeń szkodami jakie istnieją w budynkach komercyjnych. Brak ubezpieczenia OC oraz brak odpowiedniego zabezpieczenia może pozbawić właściciela słusznego odszkodowania za wyrządzone szkody.

d. Budowa sieci starszej generacji niż istniejąca w budynku

Należy wykluczyć możliwość wnioskowania o możliwość budowy sieci mniej nowoczesnej dlatego, że istniejąca sieć światłowodowa jest niekompatybilna z platformą techniczną operatora. Takie rozwiązanie nie służy rozwojowi konkurencji i jakości usług a jedynie powoduje obciążenie właściciela budynku. Zwłaszcza, gdy usługami takiego przedsiębiorcy nie jest zainteresowany żaden z najemców.

e. Ograniczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach komercyjnych

Budowa nowych sieci w istniejących szachtach ogranicza właścicielowi możliwości prowadzenia własnych instalacji (nie tylko telekomunikacyjnych). Zmniejszanie pojemności szachtów grozi brakiem możliwości rozwoju budynków w stronę nowych systemów bezpieczeństwa, systemów monitoringu, ogólnodostępnych sieci WiFi oraz umieszczenia kabli wymaganych przez najemców.

Efekt ulegnie spotęgowaniu w razie udzielenia dostępu więcej niż jednemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, co z pewnością nastąpi biorąc pod uwagę liczbę wniosków o dostęp.

f. Komercyjna sprzedaż nieodpłatnego dostępu

Pojawiają się informacje, że część przedsiębiorców, którzy uzyskali nieodpłatny dostęp do budynków na podstawie decyzji Prezesa UKE, zamierza następnie udostępniać to okablowanie innym przedsiębiorcom. Tyle, że po ustaleniu odpłatności (na zasadzie art. 139 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Uzyskany nieodpłatnie dostęp ma być zatem sprzedany innym operatorom, co stanowi uzyskanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego nieuzasadnionej korzyści kosztem właściciela budynku.

III. Brak odpłatności za dostęp telekomunikacyjny

Zasadność wprowadzenia w art. 30 Ustawy o wspieraniu reguły, zgodnie z którą dostęp telekomunikacyjny jest nieodpłatny (za wyjątkiem wymienionych w ustawie kosztów), a także wykładnia tego przepisu stosowana w decyzjach o dostępie może budzić wątpliwości natury prawnej.

a. Trudno zrozumieć powód, dla którego prawo własności właściciela budynku zostaje ograniczone poprzez udostępnienie nieruchomości i infrastruktury innemu przedsiębiorcy, którego celem jest osiąganie zysku. Ograniczenie to następuje bez wynagrodzenia, tylko za zwrotem niewielkiej części kosztów jakie powstaną w związku z udzieleniem dostępu.

REKLAMA