AKCJA SPOŁECZNA

Prawo konsumenta. 38 pytań i odpowiedzi

Urząd Komunikacji Elektronicznej wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowały wspólne stanowisko na temat wdrażania nowego prawa konsumenta na rynku telekomunikacyjnym. Z tego stanowiska wydestylowaliśmy kilkadziesiąt praktycznych pytań i odpowiedzi w oparciu o interpretację UKE i UOKiK. Prawo konsumenta wchodzi w życie 25 grudnia, czyli za tydzień.

W swoim stanowisku urzędy regulacyjne przypominają, że nie stanowi ono interpretacji w rozumieniu prawa i nie jest wiążące dla sądów. Same urzędy natomiast będą się kierowały tym stanowiskiem we własnych orzeczeniach we własnym obszarze działań (spory i skargi konsumenckie). Domeną UKE pozostanę rozstrzygnięcia oparte na Prawie telekomunikacyjnym (Pt), a domeną UOKiK rozstrzygnięcia oparte na Prawie konsumenta (Pk). W pewnych obszarach działanie obu ustaw będzie się nakładać i z interpretacji UKE/UOKiK można wnosić, że Pk – nie formalnie – będzie traktowane, jako akt nadrzędny.

Poniższy zestaw Q&A opracowaliśmy na podstawie stanowiska UKE/UOKiK powstałego w dużej mierze postaci odpowiedzi na pytania ze strony środowiska telekomunikacyjnego. Stanowisko cytuje pytania otrzymane od e-Telko, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Mediakomu, nc+, Playa, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, UPC i Vectry.

(na łamach TELKO.in publikowaliśmy także artykuł mec.Wojciecha Dziomdziory na temat wybranych aspektów Prawa konsumenta)

1. Czy Pk i Pt regulują te same, czy różne obszary?

Zakres obu ustaw jest podobny, przy czym można wyróżnić: a) terminale publiczne, relacje z użytkownikami których reguluje tylko Pt; b) klientów biznesowych, relacje z którymi reguluje tylko Pt; c) klientów indywidualnych, relacje z którymi reguluje zarówno Pt, jak i Pk.

2. Czy spełnienie obowiązków informacyjnych względem konsumenta zawartych w Pt i Pk wymaga spełnienie ich oddzielnie, czy łącznie?

Nie ma potrzeby dublowania informacji, których przekazanie konsumentowi wymagają oba akty prawne. Zapisy zawarte w dzisiaj stosowanych na mocy Pt wzorach umów i regulaminów należy uzupełnić o zapisy wynikające z Pk.

3. Czy Pk wpływa na sposób realizacji umów zawartych przed 25 grudnia 2015 r.?

Nie. Umowy zawarte przed 25 grudnia br. realizowane będą w dawnym reżimie prawnym. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie zmuszony do respektowania dwóch zestawów uwarunkowań prawnych wobec dwóch różnych grup klientów: a) tych z umowami zawartymi przed 25 grudnia br.; b) tych z umowami zawartymi po 25 grudnia br.

4. Czy wdrażanie w życie wymagań Pk może stanowić powód do rozwiązywania przez abonentów terminowych umów bez konieczności zwrotu ulg i opustów?

Nie, ponieważ do umów zawartych przed 25 grudnia br. stosują się dawne regulacje prawne i nie ma konieczności zmiany treści ważnych umów i regulaminów.

5. Czy przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić klientowi koszty dostarczenia umowy/towaru w przypadku odstąpienia przez klienta od umowy w ustawowym terminie i okolicznościach?

Jeżeli dostarczenie przedmiotu umowy wymagało poniesienie przez klienta dodatkowych kosztów (np. jakiś rodzaj przesyłki "premium"), to w przypadku odstąpienia klienta od umowy przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić ten koszt. Nie ma natomiast obowiązku zwrotu kosztu odesłania przedmiotu umowy (np. telefonu komórkowego, czy modemu abonenckiego) przez klienta.

6. Czy przekazanie przez kuriera klientowi do podpisu umowy przygotowanej (i podpisanej przez przedstawiciela przedsiębiorcy) na podstawie zlecenia telefonicznego (czy przez inny zdalny kanał) stanowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorcy lub zdalnie?

W przypadku przekazania przez kuriera jednostronnie podpisanej, zamówionej przez telefon umowy mamy do czynienia ze zdalnym zawarciem umowy (art. 2 pkt 1 Pk). W przypadku umocowania kuriera do podpisana umowy w imieniu przedsiębiorcy mamy do czynienia z zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorcy (art. 2 pkt 2 lit.a Pk).