AKCJA SPOŁECZNA

Prawo konsumenta. 38 pytań i odpowiedzi

29. W jaki sposób zapewnić komunikację telefoniczną konsumenta z przedsiębiorcą w sprawie zawartej umowy tak, aby koszt tego połączenia nie przekraczał "opłaty za zwykłe połączenie telefoniczne".

Intencją ustawodawcy jest zapewnienie, że konsument będzie mógł się skontaktować z przedsiębiorcą kanałem komunikacji, który nie generuje przedsiębiorcy dodatkowych przychodów (np. numery o podwyższonej opłacie). Będzie w zgodzie z Pk apewnienie komunikacji na numery stacjonarne i komórkowe, bezpłatne numery 800- oraz płatne numery 801-.

30. Co to jest "minimalny czas trwania zobowiązania" konsumenta?

W przypadku terminowych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest to cały okres trwania umowy.

31. Czy istnieje konieczność informowania konsumentów o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, skoro takiego wymogu nie ma Pt?

Tak, ponieważ taki wymóg narzuca Pk, wychodząc tym samym poza uregulowania Pt.

32. Czy korzystanie przez konsumenta z serwisu VOD wymaga każdorazowo poinformowania go o zasadach świadczenia usług i uzyskania przez niego potwierdzenia zapoznania się z tymi informacjami na trwałym nośniku?

Tak.

33. Czy zapis w systemie VOD można uznać za trwały nośnik.

Nie.

34. Czy do zdalnego zadysponowania przez konsumenta zmiany warunków umowy mają zastosowanie zapisy art. 56 ust.6 Pt, czy art.20 pkt.2 Pk.

Stosować należy zapisy Pk w przypadku klientów będących konsumentami oraz przepisy Pt w przypadku klientów nie będących konsumentami.

35. Czy oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej zdalnie lub poza lokalem przedsiębiorcy musi dotrzeć do usługodawcy w ciągu 14 dni, czy musi zostać wystosowane przez niego w ciągu 14 dni?

Wystarczy wysłanie oświadczenia w ciągu 14 dni. Nie musi ono w takim terminie dotrzeć do przedsiębiorcy.

36. Czy można obciążyć abonenta kosztami usług świadczonymi w okresie zanim złożył on oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy zawartej zdalnie lub poza lokalem przedsiębiorcy?

Można. Nie znajduje przy tym zastosowanie art.56 ust.7 Pt, który uniemożliwia zmianę warunków umowy (a więc odstąpienie od niej) w przypadku zgody klienta na rozpoczęcie jej świadczenia.

37. Czy instalację i aktywację usługi telekomunikacyjnej można uznać za czynności, za które można obciążyć klienta opłatą nawet w przypadku odstąpienia przez niego od umowy (art.38 Pk o wyłączeniu możliwości odstąpienia)?

Czynności instalacyjnej i aktywacyjne są działaniami pobocznymi i nie mogą wyłączać prawa konsumenta do rezygnacji z usług podstawowych. Tym samym nie ma podstaw do obciążania go w takich wypadkach kosztami instalacji.

38. Czy fraud telekomunikacyjny "stanowi świadczenie niezamówione przez konsumenta", które nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań?

Brak jasnego stanowiska.