Prawo konsumenta. 38 pytań i odpowiedzi

20. W jaki sposób spełnić obowiązek poinformowania konsumenta o wszystkich kosztach składających się na udostępnienie i świadczenie usług?

Wystarczające jest przekazanie cennika.

21. Czy istnieje konieczność poinformowania o wysokości kosztów zwrócenia przedmiotu umowy w przypadku jej rozwiązania?

Nie ma takiej konieczności, natomiast istnieje obowiązek poinformowania konsumenta, że w ogóle może być na takie koszty narażony.

22. W jaki sposób należy poinformować konsumenta o trybie rozpatrywania reklamacji?

Wystarczające jest przekazanie regulaminu świadczenia usług, który zawiera informacje o trybie reklamacyjnym. Na mocy Pk te informacje muszą być przekazane na etapie przedkontraktowym.

23. W jaki sposób należy poinformować konsumenta o możliwościach rozwiązania umowy?

Poprzez dostarczenie mu wzorca umowy zawierającego WSZYSTKIE przesłanki rozwiązania umowy (nie tylko wynikające z niedotrzymywania jej warunków).

24. Czy przedsiębiorca może stosować i dostarczać własne wzory odstąpienie od umowy, czy też musi posługiwać się wzorem zawartym jako załącznik w Pk?

Można posługiwać się własnym formularzem opartym na załączonym do Pk wzorcu. Wykraczające poza wzorzec informacje zawarte w takim formularzu muszą być opcjonalne dla konsumenta (np. nie można wymagać od klienta obligatoryjnie podania informacji o przyczynie odstąpienia od umowy).

25. Czy należy poinformować konsumenta o wszystkich wymienionych w Pk okolicznościach, które uniemożliwiają mu odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość?

Wystarczy poinformować o tych okolicznościach, które są adekwatne do usług oferowanych przez przedsiębiorcę.

26. Jak rozumieć "automatyczne przedłużenie umowy"?

Jest to zapisany w umowie sposób uregulowania relacji między przedsiębiorcą i konsumentem po wygaśnięciu umowy poprzez związanie ich umową na kolejny okres oznaczony lub bezterminowo. Konsument musi zostać poinformowany o warunkach umowy przedłużonej oraz o możliwości złożenie oświadczenie o odstąpieniu od przedłużania umowy.

27. Czy zgoda konsumenta na usługi dodatkowe poza podstawowymi ("główne obowiązki umowne") może wynikać z zaakceptowania przez niego cennik usług, który zawiera usługi podstawowe i dodatkowe?

Nie. Usługi wykraczające poza "główne obowiązki umowne" wymagają oddzielnego i wyraźnego oświadczenia woli konsumenta o chęci skorzystania z nich.

28. Czy usługi serwisowe (np. serwisowanie sprzętu abonenckiego) należy rozumieć, jako usługi dodatkowe skoro są one elementem usług telekomunikacyjnych i są ujęte w regulaminie i cenniku?

Nie w każdym przypadku usługę serwisową będzie można uznać za element podstawowej usługi. Niekiedy może ona wymagać odrębnego oświadczenia woli konsumenta o chęci skorzystania.