AKCJA SPOŁECZNA

Prawo konsumenta. 38 pytań i odpowiedzi

7. Czy podczas rozmowy telefonicznej, której celem jest zlecenie zawarcia umowy przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania kompletu informacji przewidzianej art. 12 Pk?

Nie, ponieważ Pk przewiduje techniczne ograniczenia kanału komunikacji i wymaga przekazania podczas np. rozmowy telefonicznej ograniczonego zestawu informacji:

a) głównych cech usługi (w tym jej przedmiotu oraz sposobu porozumiewania się pomiędzy konsumentem a dostawcą,

b) oznaczenia samego przedsiębiorcy (nazwa, adres itp),

c) łącznej ceny za usługę,

d) prawie klienta do odstąpienia od umowy,

e) czasu trwania umowy,

f) możliwości wypowiedzenie umowy bezterminowej.

Pozostałe informacje wymagane przez art.12 można przekazać później, do chwili wyrażanie przez klienta ostatecznej woli zawarcia umowy np. poprzez udostępnienie na stronie internetowej.

8. Co jest chwilą wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy?

Brak precyzyjnej interpretacji. Stanowisko UKE i UOKiK stwierdza tylko, że jest to etap jeszcze przed zawarciem umowy.

9. Co oznaczają "sposoby porozumiewania się" pomiędzy konsumentem, a dostawcą?

Przyjęte przez przedsiębiorcę sposoby przekazywania informacji "za pomocą telefonu, faksu i innych środków porozumiewania się na odległość".

10. W jaki sposób należy przekazać konsumentowi informacje wymagane przez art. 12 Pk?

Wystarczające jest przekazanie wzoru umowy zawierającego te informacje najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową.

11. W jaki sposób należy rozumieć obowiązek przekazania wszystkich wymaganych przez Pt i Pk informacji "w sposób w sposób czytelny i prostym językiem".

Wystarczające jest spełnienie wymogów zawartych w art. 56 ust. 3 Pt oraz w art. 8 oraz art. 12 Pk.

12. Czy e-mail można uznać za "trwały nośnik" za pomocą, którego można przekazywać i utrwalać informację pomiędzy przedsiębiorcą z konsumentem?

13. Czy SMS można uznać za "trwały nośnik"?

Tylko w przypadku, jeżeli jego przekazanie i utrwalanie spełnia następujące warunki:

a) jest skierowany bezpośrednio do konsumenta,

b) konsument ma do niego dostęp w przyszłości z gwarancją zachowania na okres adekwatny do treści przekazywanej informacji (np. czas trwania umowy w przypadku umowy),

c) będzie zachowany w niezmienionym formacie.

14. Czy zapis na internetowym koncie abonenckim można uznać za "trwały nośnik"?

Nie, ponieważ przedsiębiorca ma zbyt dużą możliwość ingerencji w zawarte na nim dane.

15. Czy plik elektroniczny można uznać za "trwały nośnik"?

Tak, jeżeli spełnia warunki opisane w pytaniu 13.

16. Czy inne narzędzie można uznać za "trwały nośnik"?

Tak, jeżeli spełnia warunki opisane w pytaniu 13.

17. Czy zmiana firmy, siedziby, adresu przedsiębiorcy usług telekomunikacyjnych stanowi jednostronną zmianę warunków umowy?

Brak jasnej interpretacji.

18. Czy pośród danych identyfikujących przedsiębiorcę, jakie należy przekazać konsumentowi jest numer w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych?

Nie ma takiej potrzeby.

19. Jak należy rozumieć "adres prowadzenia przedsiębiorstwa" dostawcy usług telekomunikacyjnych?

To dowolny adres, pod którym konsument może złożyć oświadczenie woli w relacjach z dostawcą. Nie jest koniecznie nominalna siedziba przedsiębiorcy.